СЭРГЭЭН ЗАСАХ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭЭС

 

 

Зорилт1- Сэргээн засах тусламж үйлчилгээний жилийн төлөвлөгөө гарган ажиллах

Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ Сувилагч Ууган хариуцан ажиллуулдаг байсан сувилагчын орон тоо дутуу учираас ээлжийн сувилагч хийгээд буугаад сэргээн засах хийх боломжгүй гэж үзээд, Удирдлагын баг хуралдан бага эмч нарыг хуваарь гарган ажиллуулахаар болсон.

Ш.Пүрэвсүрэн-бариа засал

М.Оюунцэцэг-зүү төөнүүр

Б.Төгсөө- бумба утлагыг

Ажилын өдрүүдэд хийж байхаар  тушаал гарган ажиллаж байна.

 

 

Зорилт 2-   Сэргээн засах тусламж үйлчилгээг тогтмол хийх ажилчин сонгох ажилыг тогтворжуулах

Сувилагч Ууган хариуцан ажиллуулдаг байсан сувилагчын орон тоо дутуу учираас ээлжийн сувилагч хийгээд буугаад сэргээн засах хийх боломжгүй гэж үзээд, Удирдлагын баг хуралдан бага эмч нарыг хуваарь гарган ажиллуулахаар болсон.

Ш.Пүрэвсүрэн-бариа засал

М.Оюунцэцэг-зүү төөнүүр

Б.Төгсөө- бумба утлагыг

Ажилын өдрүүдэд хийж байхаар  тушаал гарган ажиллаж байна.

 

Зорилт 3-   Сэргээн засах тусламж  үйлчилгээний нэр төрөлийг нэмэгдүүлэх

Сэргээн засах тусламж  үйлчилгээнийнэр төрөлийг нэгээр нэмэн ажилсан. Энэ эмчилгээ нь цэгэн эмчилгээний төрөл юм уг эмчилгээг хийлгэх сонирхолтой хүмүүс их байгаа.

 

Зорилт4-   Сэргээн засах тусламж үйлчилгээг тогтворжуулахад өөрийн орлогоо бүрдүүлэх

Сэргээн засах тусламж үйлчилгээг тогтворжуулсанаар өөрийн орлогоор 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар 38,0 төгрөг олсон.

 

 

Зорилт5-  Эмч ажилчиддаа сэргээн засах багаж тоног төхөөрөмжтэй харицах аргачлалыг дотоодын сургалтанд тусгаж төлөвлөгөөний дагуу ажил зкохион байгуулах.

Эмч ажилчиддаа сэргээн засах багаж тоног төхөөрөмжтэй харицах аргачлалыг дотоодын сургалтанд тусгаж төлөвлөгөөний дагуу ажил зохион байгуулаж байна. Уг сургалтыг 1 удаа нийт давхардсан тоогоор 10 хүнд хийсэн байна.

 

 

 

Дүгнэлт

Ололттой тал: Сэргээн засах эмчилгээг хийсэнээр хүмүүсийн эмий хэрэглээ тодорхой хэмжээнд буурсан. Уламжлалт талын эмчилгээ хийлгэх сонирхолтой хүмүүсийн тоо нэмэгдсэн.

Дутагдалтай тал: Сэргээн засах багаж тоног төхөөрөмж ажиллуулах хүн хүч дутагдалтай байгаагаас ганцхан УВЧ л ажиллуулдаг. Бусдын ашиглаж мэдэхгүй учраас ажиллуулахгүй байна.

Бичсэн Super User

Нэг цэг

2016 онд ил тод байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө

Төрийн байгууллагуудын хэмжээнд шударга ёс ил тод байдлыг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 2016 оны төлөвлөгөөг эндээс үзнэ үү.

Зар мэдээ

Газар эзэмших, ашиглах нээлттэй дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна

дуудлаг худалдааны хэлбэр -нээлттэй 

дэнчингийн хэмжээ, дэнчин тушаах дансны дугаар - газрын үнийн 10% дэлгэрэнгүйг 

Тендэр төсөл

гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгийн нээлттэй тендерийн зар

ЗДТГ-ын орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр сумын төв, гудамж хорооллуудад гэрэлтүүлэг суурилуулахаар 19,5 сая төгрөгийн нээлттэй тендер зарлаж байна. Оролцох хүсэлтэй иргэдийн бүлэг ЗДТГ, ЗДОрлогч Б.Төрбаттай уулзна уу. 2017.03.29

Өргөдөл гомдол

ЦЭЭЛ СУМЫН ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦЭЭЛ СУМЫН  ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Style Setting

Fonts

Direction