ТӨВ АЙМГИЙН ЦЭЭЛ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

2014.01.09.

 

Төсвийн шууд захирагчийн гэрээнд тухайн нэгж хариуцахаар тусгагдсан арга хэмжээ

(гарц буюу ажил үйлчилгээ)

 

Тухайн арга хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн нэгжийн гүйцэтгэх ажил үйлчилгээ, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

(тоо, чанар, хугацаа )

 

Хариуцах төрийн албан хаагчийн нэр

 

1

2

3

 

НЭГ.БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

1.1.Сумын хэмжээнд угийн бичиг хөтлөлтийг тодорхой ахиц гаргаж ажиллах

 

1.1.1.2014 оны эхний хагас жилд 75%-д хүргэх

Б.Алтанцэцэг

1.1.2.2014 оны сүүлийн хагас жилд 80%-д хүргэх

Б.Алтанцэцэг

1.2.Нийтийн номын сангийн мэдээллийг уншигч, үйлчлүүлэгчдэд хүргэх ая тухтай орчинг бүрдүүлж, чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх

1.2.1.Улирал бүр уншигчдын тоог 5%-иар нэмэгдүүлэх 

Б.Алтанцэцэг

1.2.2.Ном хөтөлбөрийн хүрээнд улирал бүр 1 шинэлэг ажил санаачлан зохион байгуулах

Б.Алтанцэцэг

1.3.Дугуйлангийн сургалтыг тогтмол явуулж морин хуурын болон үндэснийхөгжмийн хамтлагтай болох

1.3.1.Суралцагсадын тоог урьд оныхоос 10%-иар ахиулах, сургалтыг чанаржуулах

Б.Баатарцогт

1.3.2.Дугуйлангийн сургалтаа  иргэдэд тайлагнаж, 1-2 удаагийн тоглолт зохион байгуулах

Б.Баатарцогт

1.4.Соёл урлагийн үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх

1.4.1.Өөрийн санаачлагаар 4-5 соёлын үйл ажиллагааг улирал бүр санаачлан зохион байгуулах,

Б.Баатарцогт

1.4.2.Үйлчлүүлэгчдийн тоог 20%-иар нэмэгдүүлж ажиллах

Б.Баатарцогт

1.5.“Монголын уламжлалт бий биелгээ” хөтөлбөрийн хүрээнд тогтмол сургалт зохион байгуулах

1.5.1.Шавь төвтэй сургалтыг зохион байгуулж, Суралцагсадын тоог урьд оныхоос бууруулахгүй байх

Ч.Минжбадгар

Б.Баатарцогт 

1.5.2. Хөтөлбөрийг сурталчилах 1-2 ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах

Соёлын төв

1.6.ТСҮХДГ-ыг шинээр судлаж, хүүхэд залууст таниулах ажлыг зохион байгуулах

1.6.1.Тус оны II, III улиралд багтаан 1-2 удаа аялал зохион байгуулаж, 100-150 иргэд, хүүхдүүдийг хамруулах 

Ч.Минжбадгар

1.6.2.ЕБС-ийн сурагчдын дунд 1-2 удаа гар урлалын бүтээлээр үзэсгэлэн гаргах

Ч.Минжбадгар

 

1.7.ОНСТ-ийн үзмэрийн баяжилтыг нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, сурталчилах

1.7.1. ОНСТ-ын тохижилтонд 1 сая хүртэлх төгрөгний хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх

Засаг дарга М.Ганбат

Ч.Минжбадгар

1.7.2. Өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан үзмэрийн баяжилтыг 20ш-ээр нэмэгдүүлэх

Ч.Минжбадгар

 

1.8.Соёлын төвийн материаллаг баазыг бэхжүүлэн үйлчлүүлэгчдэд ая тухтай орчин бүрдүүлэх

1.8.1.Үзвэрийн заалны сандлыг шинэчлэх хөрөнгө оруулалтыг шийвэрлүүлэх

Засаг дарга М.Ганбат

 

1.8.2.Соёлын төвийн тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх

Ч.Минжбадгар

1.8.3. Жилдээ багтаан 10 хүртэлх тоглолтын шинэ хувцастай  болох

Ч.Минжбадгар

 

1.9.Хөдөөгийн багт жилд 2-3 удаа соёл урлагийн үйлчилгээ үзүүлэх

1.9.1.Тус оны II, III улиралд багтаан хөдөөгийн багийн иргэдэд соёл урлагийн үйл ажиллагаа, тоглолт зохион байгуулах

Ч.Минжбадгар

Б.Баатарцогт

 

1.9.2. Тус оны II, III улиралд багтаан хөдөөгийн багийн иргэдэд нүүдлийн номын сангаар үйлчилж уншигчдын тоог 20-30 хүнээр  нэмэгдүүлэх

Б.Алтанцэцэг

 

 

ХОЁР.ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

2.1.Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлын байрны нөхцлийг сайжруулах

 

Ч.Минжбадгар

2.2.Хөдөлмөрийн гэрээг тохиролцсон хугацаандаа дүгнэх, сунгах, үр дүнгийн гэрээг улирал бүр дүгнэх

 

Ч.Минжбадгар

2.3.Байгууллагын хөгжил, хүний нөөц, ажилчдын нийгмийн асуудлаар холбогдох байгууллага, иргэд, ААН-үүдэд  санал тавьж ажиллах

 

Ч.Минжбадгар

2.4.Номын сангийн уншлагын танхимын орчин нөхцлийг сайжруулж, үйлчлүүлэгчдэд таатай орчин бүрдүүлэх  тохижуулж, сургалтын таатай орчинг бүрдүүлэх

Ч.Минжбадгар

Б.Алтанцэцэг 

2.5.Байгууллагын санхүүгийн ил тод байдлыг харуулсан мэдээллийн самбарыг тогтмол шинэчлэж иргэдэд мэдээллэж байх

Ч.Минжбадгар

2.6.Нүүдлийн номын сангаар үйлчлүүлэгчдийн тоог 10%-иар нэмэгдүүлж ажиллах

Б.Алтанцэцэг

2.7.Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын үйлчилгээг нэмэгдүүлэх

Ч.Минжбадгар

2.8.Тэмдэглэлт баяр ёслол болон урлаг соёлын үйлчилгээг тогтмолжуулах

Арга зүйч нар

2.9.Аваарын гарцын хаалгыг шинэчлэх

Соёлын төв

2.10.Байгууллагын гадна дотно цэвэрлэгээг чанаржуулах

П.Отгон

2.11. Тэмдэглэлт баяр ёслол болон урлаг соёлын үйлчилгээг тогтмол зохион байгуулах

Арга зүйч нар

2.12. Номын санг электрон каталогид холбох ажлыг 100% хийж дуусгах

Б.Алтанцэцэг

 

 

 

 

 

МЕНЕЖЕР  Ч.МИНЖБАДГАР

Бичсэн Super User

Нэг цэг

2016 онд ил тод байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө

Төрийн байгууллагуудын хэмжээнд шударга ёс ил тод байдлыг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 2016 оны төлөвлөгөөг эндээс үзнэ үү.

Зар мэдээ

Газар эзэмших, ашиглах нээлттэй дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна

дуудлаг худалдааны хэлбэр -нээлттэй 

дэнчингийн хэмжээ, дэнчин тушаах дансны дугаар - газрын үнийн 10% дэлгэрэнгүйг 

Тендэр төсөл

гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгийн нээлттэй тендерийн зар

ЗДТГ-ын орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр сумын төв, гудамж хорооллуудад гэрэлтүүлэг суурилуулахаар 19,5 сая төгрөгийн нээлттэй тендер зарлаж байна. Оролцох хүсэлтэй иргэдийн бүлэг ЗДТГ, ЗДОрлогч Б.Төрбаттай уулзна уу. 2017.03.29

Өргөдөл гомдол

ЦЭЭЛ СУМЫН ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦЭЭЛ СУМЫН  ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Style Setting

Fonts

Direction