ОРОН ТОО ЦАЛИНГИЙН САН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

               Монгол Улсын Төсвийн Тухай хуулийн 16  дугаар зүйлийн 5.3 дахь заалтыг үндэслэн тушаах нь:

 

           1. Сумын Засаг даргын тамгын газрын албан хаагчдын 2014 оны орон тоог 1 дүгээр, цалингийн санг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

 

        2. Албан хаагчдын цалин хөлсийг төсвийн сарын хувиарт багтаан хавсралтын ёсоор сар бүр тооцож олгохыг төсвийн ахлах ня-бо Ц.Батбаярт зөвшөөрсүгэй.

 

 
 ДАРГА                          О.БАТХАНД


ЗДТГ-ын даргын 20.... оны .... дугаар сарын

....-ны өдрийн ... тоот тушаалын

                                                                                                                                                                     ... дүгээр хавсралт

 

 

СУМЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ОРОН ТОО

 

 

            А. Улс төрийн албан хаагч

Д/д

Албан тушаалын нэр

Орон тоо

Цалингийн зэрэглэл

1

Сумын Засаг дарга

1

УТА хаагч

2

Сумын Засаг даргын орлогч

1

УТА хаагч

3

Багийн Засаг дарга нар

5

УТА хаагч

 

Дүн

7

 

 

            Б.Төрийн албан хаагч

Д/д

Албан тушаал

Орон тоо

Цалингийн зэрэглэл

1

ЗДТГ-ын дарга

1

ТЗ-7

2

ТЗХЭЗМэргэжилтэн

1

ТЗ-3

3

Төрийн сангийн төлөөлөгч

1

ТЗ-5

4

Байгаль орчны улсын байцаагч

1

ТЗ-6

5

НХБАжилтан

1

ТЗ-3

6

Газрын даамал

1

ТЗ-3

7

МЭҮТасгийн дарга

1

ТЗ-6

8

БГТХЖДҮҮ хариуцсан мэргэжилтэн

1

ТЗ-3

9

МААҮҮБ хариуцсан мэргэжилтэн

1

ТЗ-3

10

Ахлах ня-бо

1

ТҮ-8

11

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

1

ТҮ-5

12

Нярав

1

ТҮ-4

\

 

13

Жолооч

1

ТҮ-3

 

Дүн

13

 

 

В. Гэрээт ажилчид

Д/д

Албан тушаал

Орон тоо

Цалингийн зэрэглэл

1

ОНИМТөвийн ажилтан

1

ТҮ-5

2

Үйлчлэгч

1

ТҮ-1

3

Жижүүр

1

Түр гэрээт

4

Галч

4

ТҮ-1

5

Бусад

1

Түр гэрээт

 

Дүн

28

 

 

 

____________ о О о ____________

 

 

 

Бичсэн Super User

Нэг цэг

2016 онд ил тод байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө

Төрийн байгууллагуудын хэмжээнд шударга ёс ил тод байдлыг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 2016 оны төлөвлөгөөг эндээс үзнэ үү.

Зар мэдээ

Газар эзэмших, ашиглах нээлттэй дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна

дуудлаг худалдааны хэлбэр -нээлттэй 

дэнчингийн хэмжээ, дэнчин тушаах дансны дугаар - газрын үнийн 10% дэлгэрэнгүйг 

Тендэр төсөл

гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгийн нээлттэй тендерийн зар

ЗДТГ-ын орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр сумын төв, гудамж хорооллуудад гэрэлтүүлэг суурилуулахаар 19,5 сая төгрөгийн нээлттэй тендер зарлаж байна. Оролцох хүсэлтэй иргэдийн бүлэг ЗДТГ, ЗДОрлогч Б.Төрбаттай уулзна уу. 2017.03.29

Өргөдөл гомдол

ЦЭЭЛ СУМЫН ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦЭЭЛ СУМЫН  ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Style Setting

Fonts

Direction