Цээл сумын Цэцэрлэг “Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах эрх” хэрхэн хангагдаж байгаад хяналт шалгалт хийсэн дүн

Шалгуур үзүүлэлт

Авбал зохих оноо

Авсан оноо

Оноо

Хувь

Илэрсэн зөрчил

Тухайн жилд хийсэн шинэ ажил

1

Ажиллагсадын  хөдөлмөр хамгаалллын аюулгүй ажиллагааг хангаж байгаа байдал, ажлын нөхцөл, ажлын байрны эрүүл ахуй, стандарт нөхцөл

30

 

30

 

100%

 

Халаалт сайжирсан

2

Нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр, Сургалтын хөтөлбөртэй эсэх хэрэгжилт хэрхэн хангагдсан байдал /Хүнин эрхийн чиглэлээр сургалт зхион байгуулах  энэ талаар хөтөлбөрт тусгасан эсэх/

20

 

10

 

50%

Хөтөлбөрийг шинэчилсэн

Сургалтын төлөвлөгөө шинээр гаргасан

3

Ажиллагсадтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийн байдал

30

 

30

100%

 

Байнга дүгнэдэг

4

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хамтын гэрээ бий эсэх, хэрэгжилтийн байдал / ҮЭ байгаа эсэх уг эвлэлийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байдал ажилчдын хууль ёсний эрх ашигийг хамгаалдаг эсэх/

20

 

 

15

 

 

75%

 

Дотоод журмыг шинэчилсэн

5

Орон тоо хэвээр байхад баг бүрдүүлэх, бүтцийн өөрчлөлт нэрээр хууль тойрч ажилчдын мэргэшсэн тогтвортой байдлыг алдагдуулсан эсэх бүтцийн өөрчлөлт нэрээр халаа сэлгээ хийгдсэн эсэх

10

 

 

10

 

 

100%

 

 

6

Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэхийн зэрэгцээ хүүхэд төрүүлэх, өсгөн бойжуулах боломжийг нэмэгдүүлэн ажилласан байдал, ганц бие эхийг ажлаас халах цалин бууруулсан байдал

10

 

10

 

100%

Зөрчил гараагүй

 

7

Албан хаагчидын цалин бууруулах, сахилгын арга хэмжээ авсан байдал нь хууль зүйн үндэслэлтэй эсэх

20

 

20

 

100%

 

Ажлын цаг ашиглалт сайн

8

Алба хаших, мэргэшүүлэн сургахдаа намчирхах, нутагархах, танил талаар дэмжих, үзэл бодлоор ялгаварлах, байдал илэрдэг эсэх

10

 

10

 

100%

4 багшМагистрт цалинтай  сурч байна

 Туслахбагш 5ыгоронну-с бэлтгэдэг

9

Байгууллагын батлагдсан бүтэц орон тоог хэрэгжүүлж байгаа эсэх

10

5

50%

Багш 14а/з1эрх1 няравтогооч 3

Гэрээт 4 бүгд 24

10

Үйл ажиллагааны ил тод байдал, “Шилэн дансны хууль”-ийн хэрэгжилт

10

10

100%

Боловсруулалт сайжруулах

 

11

Сумын цахим мэдээллийн хуудаст байрлуулсан мэдээлэл түүний баяжилт, хариуцсан ажилтан томилсон шийдвэр

10

 

5

 

50%

Мэдээлэл байгаа боловч байршуулагүй

Шинээр томилсон

 

       ДҮН

180

155

86,1

 

Хангалттай

Бичсэн Super User

Нэг цэг

2016 онд ил тод байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө

Төрийн байгууллагуудын хэмжээнд шударга ёс ил тод байдлыг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 2016 оны төлөвлөгөөг эндээс үзнэ үү.

Зар мэдээ

Газар эзэмших, ашиглах нээлттэй дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна

дуудлаг худалдааны хэлбэр -нээлттэй 

дэнчингийн хэмжээ, дэнчин тушаах дансны дугаар - газрын үнийн 10% дэлгэрэнгүйг 

Тендэр төсөл

гудамж, талбайн гэрэлтүүлэгийн нээлттэй тендерийн зар

ЗДТГ-ын орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр сумын төв, гудамж хорооллуудад гэрэлтүүлэг суурилуулахаар 19,5 сая төгрөгийн нээлттэй тендер зарлаж байна. Оролцох хүсэлтэй иргэдийн бүлэг ЗДТГ, ЗДОрлогч Б.Төрбаттай уулзна уу. 2017.03.29

Өргөдөл гомдол

ЦЭЭЛ СУМЫН ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЦЭЭЛ СУМЫН  ЗДТГ-Т 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Style Setting

Fonts

Direction